R E G U L A M I N
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA STRZELNICY
PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, OSOBY PRAWNE ORAZ UPRAWNIONE PODMIOTY I INSTYTUCJE
 
LOKALIZACJA: ul. Kusocińskiego 61A; 25-045 Kielce; CitySport Kielce Sp. z o.o.
 
 
Na podstawie §4 Rozporządzenia MSWiA z dn. 15.03.2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U.2000.18.234 z późn. zm.) oraz art. 46 ust. 3 Ustawy z dn. 21.05.1999r. o broni i amunicji (Dz.U. 2004.52.525), a także przepisów bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym PZSS i ISSF, wprowadzam następujące zasady bezpiecznego korzystania ze strzelnicy przeznaczonej do strzelań sportowych i rekreacyjnych oraz zawodów, szkoleń i treningów strzeleckich z broni pneumatycznej i wszelkiej broni palnej w kalibrze od 4,5 mm do 12/76.
 
 
ROZDZIAŁ I – WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY
1.    Wynajem obiektu strzelnicy odbywa się wyłącznie po opłaceniu kaucji i na zasadach określonych w zawartej umowie
2.    Zezwala się na prowadzenie strzelań z broni pneumatycznej oraz wszelkiej broni palnej kulowej, a także śrutowej w kalibrze od 4,5 mm do 12/76
3.  Prowadzącym strzelanie może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju, lub Polskiego Związku Łowieckiego
4.    Prowadzący strzelania:
a/ odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących
b/ wyznacza, korzystającym ze strzelnicy, stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu
c/ prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
 - imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy
 - numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń
 - oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem
5.    Na strzelnicy zabrania się:
a/ osobom, które towarzyszą osobom korzystającym ze strzelnicy, wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią
b/ używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika
c/ spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem
6.    Na strzelnicy, w miejscu widocznym umieszcza się:
a/ regulamin strzelnicy
b/ decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania, jeżeli z przepisów prawa wynika, że taka decyzja jest konieczna i możliwa do uzyskania
c/ plan strzelnicy z oznaczeniem:
            - stanowisk strzeleckich
            - punktu sanitarnego
            - dróg ewakuacji
            - miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności
d/ wykaz sygnałów alarmowych
e/ informacje o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej
7.    Strzelanie rozpoczyna się po uzyskaniu zgody prowadzącego
8.    Za szkody powstałe w wyniku strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy na zasadach określonych w odrębnych przepisach
 
ROZDZIAŁ II – SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ
1. Na terenie strzelnicy, za wyjątkiem linii ognia i wyznaczonego przez prowadzącego strzelanie miejsca przeznaczonego do treningu bezstrzałowego, przebywający w pomieszczeniach strzelnicy noszą broń zabezpieczoną w kaburze bez magazynka lub w pojemniku. Broń bez pojemnika, pasa lub pokrowca nosi się rozładowaną z otwartą komorą nabojową
2.    Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie, zawody strzeleckie, szkolenie lub trening strzelecki
3.    Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz, bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy
4.    Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie
5.    Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie
6. Po zakończeniu strzelania rozładowaną broń przedstawia się do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią zabezpieczoną lub otwartą komorą nabojową
7.  Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy
8.    Podczas strzelania zabrania się:
a/ kierowania broni w stronę osób
b/ ładowania broni amunicją bez polecenia prowadzącego strzelanie
c/ ładowania większej ilości naboi, niż ilość przewidziana dla magazynka danej broni
d/ podnoszenia broni powyżej linii celowania i opuszczania broni poniżej kąta 450
e/ strzelania niesprawną amunicją lub amunicją, której użycie jest zabronione
f/ strzelania z broni technicznie niesprawnej
g/ przedłużania czasu strzelania poza określony przez prowadzącego strzelanie
h/ strzelania do obiektów i urządzeń w obrębie pola tarczowego, a nie będącym celem
i/ samowolnej zmiany odległości strzelania
9.    Po komendzie PRZERWIJ OGIEŃ lub STOP strzelający zobowiązani są do bezwzględnego, bezzwłocznego przerwania strzelania
10.Komendę PRZERWIJ OGIEŃ lub STOP może wydać prowadzący strzelanie, a także każda inna osoba, w każdej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy, a w szczególności:
a/ pojawienia się przed strzelającym, przed linią ognia lub w obrębie kulochwytu ludzi lub zwierząt
b/ padania pocisków poza kulochwyt lub rykoszetowania pocisków w kierunku strzelających
c/ uzyskania informacji o naruszeniu zasad bezpieczeństwa
11.Po komendzie PRZERWIJ OGIEŃ lub STOP należy odłożyć palec z języka spustowego, opuścić broń do postawy GOTÓW i czekać na polecenia prowadzącego strzelanie
12.W przypadku zacięcia się broni strzelający sygnalizuje zacięcie przez podniesienie wolnej ręki oraz okrzyk ZACIĘCIE. Broń należy trzymać w postawie GOTÓW, a palec poza językiem spustowym
 
ROZDZIAŁ III – SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA STRZELNICY
1.    Korzystający ze strzelnicy zobowiązany jest do bezwzględnego, ścisłego przestrzegania poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie
2.    Zabrania się wychodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie
3.    Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich
4.    Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt na teren strzelnicy
5.    Osoba naruszająca zasady niniejszego regulaminu, a także zachowująca się w sposób zakłócający porządek i bezpieczeństwo na strzelnicy zostanie usunięta z terenu strzelnicy
6.    Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów
7.    W wypadku stwierdzenia w czasie strzelania naruszenia zasad bezpieczeństwa, prowadzący strzelanie przerywa zajęcia
8.    W sytuacjach spornych nie uregulowanych niniejszym regulaminem zasady bezpieczeństwa oraz warunki pobytu na strzelnicy ustala prowadzący strzelanie

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia Decyzją nr EKS-III.420.1.2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20.02.2020 roku.

 

x

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk i reklamy.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.